Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky

Pro všechny naše vozy musí nájemce dovršit věk 25 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 5 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, dvěma plnými láhvemi propanbutanu (v zimním období propanu), plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen vracet vůz se stejným stavem PHM jak při předání. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC, běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vozidlo se předává den předem v odpoledních/večerních hodinách nebo v první den pronájmu mezi 9:00 a 18:00 a vrací se v poslední den pronájmu do 17:00, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Rezervační a platební podmínky

Po rezervaci vozu na internetových stránkách nájemce obdrží do 48 hodin e-mailem náhled smlouvy o nájmu. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepíše jí a odešle pronajímateli její skenovanou kopii emailem na obytnakymilach@gmail.com. Jakmile pronajímatel obdrží alespoň skenovanou kopii podepsané smlouvy, okamžitě na internetových stránkách umožní nájemci provedení úhrady 50 % rezervačního poplatku nebo plné ceny za pronájem. Úhrada 50 % rezervačního poplatku musí být provedena do 3 dnů od provedení rezervace na internetových stránkách, pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Doplatek nájemného ve výši 50 % z celkové ceny musí být proveden nejpozději do 7 dní před započetím prvního dne pronájmu, pokud proveden není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a 50% rezervační poplatek propadá pronajímateli. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli kauci ve výši 15 000 Kč. Počet najetých kilometrů není omezen při zapůjčení vozu na 8 a více dní. Při kratším vypůjčení je stanoven limit 350 km/den. Při překročení tohoto limitu je za každý kilometr navíc účtován poplatek 7,50,-Kč/km. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství, které není uvedeno jako příplatkové příslušenství.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace sjednávají smluvní strany povinnost nájemce uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o technickém průkazu nebo klíče. Pokud nájemce po skončení nájmu nevrátí pronajímateli spolu s vozidlem osvědčení o technickém průkazu, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 2.000,- Kč a v případě nevrácení klíče od vozidla pokutu ve výši 4.000,- Kč. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. Pro případ prodlení nájemce s převzetím nebo vrácením vozidla se strany dohodly na propadnutí celé jistiny jako smluvní pokuty.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 91 dní a více před prvním dnem pronájmu, pronajímatel nájemci žádnou pokutu či storno poplatek neúčtuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 90 až 46 dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, pronajímatel účtuje storno poplatek ve výši 50 % ze složené zálohy, 80 % ze složené zálohy při odstoupení od smlouvy 15 až 45 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100 % ze složené zálohy při odstoupení od smlouvy za méně než 14 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny. Spoluúčast bude v případě pojistné události hrazena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Cestovní pojištění

K pronájmu vozu nabízíme cestovní pojištění. Na vyžádání vám rádi zašleme informace o tarifech a podmínkách tohoto pojištění. Jako doplňkové pojištění k cestovnímu pojištění nově nabízíme pojištění storna vaší cesty. Na vyžádání vám rádi zašleme informace o podmínkách tohoto pojištění.